IWN WYCENA
tel. 606 786 707

Wojciech ostrowski - RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

Wycena Nieruchomości

Dla Naszych Klientów wykonujemy wyceny nieruchomości

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Budynków

Wycena nieruchomości

Lokali

Wycena nieruchomości

Gruntów

Wycena nieruchomości

Innych praw rzeczowych

W naszej pracy używamy nowoczesnego sprzętu

Wycena nieruchomości dron

Drony do zdjęć i oględzin nieruchomości

Wycena nieruchomości dron

Dalmierze laserowe dla dokładnych pomiarów

Wycena nieruchomości dron

LIDAR - pomiary trójwymiarowe przy pomocy światła

Świadczymy usługi

Ekspertyzy Nieruchomości

Doradztwa

Jako praktycy rynku świadczmy usługi profesjonalnego doradztwa w zakresie rynku nieruchomości.​

Inwestowanie w nieruchomości

Ekspertyz

Wykonujemy ekspertyzy dotyczące rynku nieruchomości obejmujące inwestowanie w nieruchomości i ich rozwój. 

DORADZTWO NIERUCHOMOŚCI

Inwestowania

W ramach Swojej działalności prowadzimy również inwestycje w nieruchomości na własny rachunek łącząc to doskonale z wiedzą na temat wyceny nieruchomości.

Nasze usługi wyceny nieruchomości świadczymy głównie na terenie województwa Dolnośląskiego i Opolskiego – Wrocław, Oława, Jelcz-Laskowice, Brzeg, Namysłów, Oleśnica, Siechnice, Kobierzyce, Lubsza etc. W wyjątkowych okolicznościach rozszerzamy obszar działania dla Naszych Klientów. 

Jak wygląda proces wyceny nieruchomości?

Krok 1

Kontakt i ustalenie szczegółów zlecenia

Nasz pierwszy kontakt pozwoli ustalić ewentualny koszt i warunki współpracy. Dlatego ważne by na tym etapie mięć informację co będzie przedmiotem wyceny (np. lokal mieszkalny, budynek gospodarczy etc.), pomocne może okazać się posiadanie numeru księgi wieczystej. Przede wszystkim istotną kwestią dla Rzeczoznawcy Majątkowego jest poznanie celu wyceny. Po krótkiej wymianie informacji przedstawimy ofertę.
Krok 2

Oględziny nieruchomości i udostępnienie dokumentacji

Oględziny nieruchomości wykonane przez Rzeczoznawcę Majątkowego pozwalają dokładnie zapoznać się ze stanem techniczono-użytkowym nieruchomości. W związku z tym Rzeczoznawca Majątkowy wykona protokół z oględzin, który wraz ze zdjęciami i ewentualnym rzutem z pomiarów stanowi podstawę sporządzenia operatu. Podobnie dokumenty, które zamawiający może przekazać osobiście lub zlecić ich pozyskanie Rzeczoznawcy Majątkowemu.

 

Krok 3
wycena

Zgromadzenie danych przez Rzeczoznawcę

Do zgromadzonego wcześniej zbioru dokumentów Rzeczoznawca dołącza autorską analizę stanu nieruchomości oraz badanego rynku nieruchomości. Na tym etapie badane są również akty notarialne transakcji nieruchomościami podobnymi w okolicy oraz, w niektórych przypadkach umowy najmu lub dzierżawy dotyczące analizowanego obszaru.
Krok 4

Sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości

Rzeczoznawca posiadając komplet informacji i dokumentów, przygotowuje operat szacunkowy zgodnie z obowiązującymi ustawami, wykonując:

-określenie przedmiotu i zakresu wyceny;

-określenie celu wyceny;

-przedstawienie podstawy formalnej wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości;

-ustalenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości;

-opis stanu nieruchomości;

-wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości;

-analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny;

-wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania;

-przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny wraz z uzasadnieniem.

Krok 5

Przekazanie operatu Klientowi

W ostatnim kroku, operat w formie papierowej wraz z podpisem Rzeczoznawcy Majątkowego oraz załącznikami wydawany jest Klientowi.

Jakie dokumenty są potrzebne do wyceny nieruchomości?

 1. Dokument potwierdzający prawo do lokalu (umowa przedwstępna, akt własności);
 2. Numer księgi wieczystej nieruchomości;
 3. Wypis i wyrys z rejestru gruntów;
 4. Wypis z kartoteki budynków;
 5. Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące własności lokalu (w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu);
 6. Decyzja o sposobie użytkowania (w przypadku lokalu innego niż mieszkalny);
 7. Rzut lokalu, dokumentacja techniczna i inne (opcjonalnie).
 1. Dokument potwierdzający prawo do nieruchomości (umowa przedwstępna, akt własności);
 2. Numer księgi wieczystej nieruchomości;
 3. Wyrys z mapy zasadniczej;
 4. Wypis z kartoteki budynków;
 5. Zaświadczenie lub wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
 6. Decyzje o warunkach zabudowy (opcjonalnie);
 7. Decyzja o pozwoleniu na budowę (opcjonalnie);
 8. Badania gruntu, dokumentacja techniczna i inne (opcjonalnie).
 1. Dokument potwierdzający prawo do lokalu (umowa przedwstępna, akt własności);
 2. Numer księgi wieczystej nieruchomości;
 3. Wypis i wyrys z rejestru gruntów;
 4. Wyrys z mapy zasadniczej;
 5. Wypis z rejestru budynków;
 6. Zaświadczenie lub wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
 7. Decyzja pozwoleniu na użytkowanie lub kopia zawiadomienia o zakończeniu budowy
 8. Dokumentacja techniczna (projekt, dziennik budowy, decyzja o zakończeniu budowy lub pozwoleniu na użytkowanie) budynku)
 9. Badania gruntu, dokumentacja techniczna i inne (opcjonalnie).
 1. Dokument potwierdzający prawo do lokalu (umowa przedwstępna, akt własności);
 2. Numer księgi wieczystej nieruchomości;
 3. Wypis i wyrys z rejestru gruntów;
 4. Wyrys z mapy zasadniczej;
 5. Wypis z kartoteki budynków;
 6. Zaświadczenie lub wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
 7. Decyzja o pozwoleniu na budowę;
 8. Dokumentacja techniczna (projekt, dziennik budowy, decyzja o zakończeniu budowy lub pozwoleniu na użytkowanie) budynku);
 9. Informacja o kosztach związanych z podatkiem od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste, ochronę, sprzątanie, ubezpieczenie i inne;
 10. Badania gruntu, dokumentacja techniczna i inne (opcjonalnie)
 1. Numer księgi wieczystej nieruchomości;
 2. Wypis i wyrys z rejestru gruntów; 
 3. Wyrys z mapy ewidencyjnej;
 4. Wyrys z mapa zasadniczej;
 5. Zaświadczenie lub wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
 6. Decyzje o warunkach zabudowy (opcjonalnie);
 7. Decyzja o pozwoleniu na budowę (opcjonalnie);
 8. Inne (ustalane indywidualnie)

Ustalane indywidualnie

Skąd pobrać wymagane dokumenty?

Dokumenty można uzyskać w Starostwie Powiatowym lub w przypadku miast na prawach powiatu (np. Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Opole) w Urzędzie Miasta

Powinien znajdować się w akcie notarialnym lub jest dostępny u Zarządcy Budynku lub w Spółdzielni Mieszkaniowej 

Dokument można uzyskać w Starostwie Powiatowym lub w przypadku miast na prawach powiatu (np. Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Opole) w Urzędzie Miasta

Wszelkiego rodzaju otrzymane decyzje o podatku od nieruchomości, opłacie za użytkowanie wieczyste, koszt polis ubezpieczeniowych, ochrony i wszelkich innych kosztów ponoszonych przez właściciela.

Jeżeli nie wiesz skąd uzyskać dany dokument lub informację, to skontaktuj się z Nami.

Rzeczoznawca majątkowy

Wojciech Ostrowski

Rzeczoznawca Wojciech Ostrowski

Uprawnienia Zawodowe

Polisa OC

polisa
Wycena nieruchomości

Uprawnienia Rzeczoznawcy Majątkowego

Sprawdź w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Majątkowych

Kliknij, aby sprawdzić
Wycena nieruchomości Wrocław

Jestem członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Wrocław

Sporządzamy wyceny nieruchomości w celu:

Wycena nieruchomości na sprzedaż

- sprzedaży nieruchomości
- analizy przed zakupem
- zamiany nieruchomości
- analizy rentowności inwestycji

dział spadku

- podział majątku
- dział spadku oraz postępowania sądowego o zachowek
- opis i oszacowanie po zmarłym

Wycena do celów podatkowych

- ustalenia odpisów amortyzacyjnych
-ustalenia wysokości podatku od wartości, spadku, darowizny etc.

podział nieruchomości

- zniesienia współwłasności
- ustalenia opłaty adiacenckiej
- ustanowienia opłaty adiacenckiej
-ustalenia i aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

postępowanie egzekucyjne

- opis i oszacowanie w postępowaniu egzekucyjnym cywilnym oraz administracyjnym
- sprzedaży nieruchomości w postępowaniu upadłościowym