KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACJYJNA

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest WYCENA NIERUCHOMOŚCI IWN WOJCIECH OSTROWSKI z siedzibą w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Klonowej 8/20 adres e-mail: kontakt@wojciechostrowski.pl numer telefonu +48 606 786 707 wpisana do centralnego rejestru działalności gospodarczych pod numerem NIP: 912-185-28-99.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych.

(katalog praw należy dostosować zależnie od wykorzystywanych narzędzi i sposobu prowadzenia rekrutacji, przez pryzmat poszczególnych praw, zwłaszcza prawa przenoszenia).

Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane będą przetwarzane w celu:

1)    zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji;

2)    wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;

3)    realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu, zaś w przypadku gdy prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni – do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu;

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków. 

Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratorapolegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego oraz budowania relacji i wizerunku.

(wyliczenie przykładowe, opis uzasadnionego interesu powinien być precyzyjny).

W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli natomiast wyrazi Pani/Pan zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Pani/Pana adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 

1.     podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych lub udostępnił te dane na podstawie zawartych umów, np. dostawcom usług IT, firmom windykacyjnym, firmom doradczym i audytorskim, kancelariom prawnym, firmom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, 

2.     podmiotom, które współpracują z Administratorem w celach niezbędnych do wykonania umowy w zakresie szacowania wartości nieruchomości np. bazom danych o nieruchomościach, firmom w specjalizacji techniczno-budowlanej, firmom doradczym oraz innym rzeczoznawcom majątkowym.

3.     (ten fragment powinien zostać uzupełniony o wymienienie podmiotów lub kategorii podmiotów, którym są przekazywane dane osobowe klientów, przykładowo biur księgowych, dostawców narzędzi IT, w szczególności o charakterze bazodanowym oraz hostingu poza infrastrukturą Administratora).

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

Przysługują Pani/Panu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

1)    na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;

2)    na potrzeby marketingu bezpośredniego, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

Administrator nie korzysta z systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji